page_banner

સિન્કમોસ એમસીયુ અનલKક કરો

નીચે આપેલા એમસીયુ છે જે આપણે સફળતાપૂર્વક તોડવા સક્ષમ છીએ:

SyncMOS F29C51001B નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS F29C51001B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS F29C51001B [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4 મીમી
SyncMOS F29C51001T નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS F29C51001T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS F29C51001T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4 મીમી
SyncMOS S29C51001T નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS S29C51001T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS S29C51001T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4 મીમી
SyncMOS S29C51001B નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS S29C51001B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS S29C51001B [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4 મીમી
SyncMOS F29C51002B નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS F29C51002B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS F29C51002B [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
SyncMOS F29C51002T નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS F29C51002T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS F29C51002T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4 મીમી
SyncMOS S29C51002T નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS S29C51002T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS S29C51002T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4 મીમી
SyncMOS F29C51004B નોંધ: પ્રોગ્રામરના ઝિઆઈએફ સોકેટમાં
SyncMOS F29C51004B [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS F29C51004B [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4mm
SyncMOS F29C51004T નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS F29C51004T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS F29C51004T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4 મીમી
SyncMOS S29C51004T નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS S29C51004T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS S29C51004T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4 મીમી
SyncMOS S29C31004T નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS S29C31004T [PLCC32] DIL32 / PLCC32 ZIF
SyncMOS S29C31004T [TSOP32] DIL32 / TSOP32 ZIF 18.4 મીમી
SyncMOS F29C31400T [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4 મીમી
SyncMOS F29C61400T [TSOP48] DIL48 / TSOP48 ZIF 18.4 મીમી
SyncMOS SM59264 નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM59264 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM59264 [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM5964 નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM5964 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM5964 [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM5964A નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM5964A [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM5964A [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM5964A [QFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM7301 નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM7301 [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM7301 [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM79108C નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM79108C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM79108C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM79108L નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM79108L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM79108L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM79164C નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM79164C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM79164C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM79164L નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM79164L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM79164L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM79164V નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM79164V [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM79164V [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8951AC નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM8951AC [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8951AC [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8951AL નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM8951AL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8951AL [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8951BC નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM8951BC [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8951BC [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8951BL નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM8951BL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8951BL [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8952AC નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM8952AC [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8952AC [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8952AL નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM8952AL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8952AL [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8952C નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM8952C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8952C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8952L નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM8952L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8952L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8954C નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM8954C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8954C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8954L નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM8954L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8954L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8954AC નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM8954AC [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8954AC [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8954AL નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM8954AL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8954AL [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8958C નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM8958C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8958C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8958L નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM8958L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8958L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8958AC નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM8958AC [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8958AC [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM8958AL નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM8958AL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM8958AL [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM89516C નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM89516C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89516C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM89516L નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM89516L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89516L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM89516AC નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM89516AC [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89516AC [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM89516AL નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM89516AL [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89516AL [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM89S16R1C નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM89S16R1C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89S16R1C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM89S16R1L નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM89S16R1L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89S16R1L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM89T16R1C નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM89T16R1C [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89T16R1C [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF
SyncMOS SM89T16R1L નોંધ: પ્રોગ્રામરના ZIF સોકેટમાં
SyncMOS SM89T16R1L [PLCC44] DIL44 / PLCC44 ZIF
SyncMOS SM89T16R1L [PQFP44] DIL44 / TQFP44-2 ZIF

ક્રેક અનલોક બ્રેક આઈસી મેકુ સૂચિ:

8051 એમસીયુ કોડ અનલlockક ક્રેક;

સીપીએલડી ક્રેક અનલlockક;

પીસીબી ક્લોન;

મકુ અનલlockક;

લેપટોપ અનલlockક પાસવર્ડ ટૂલ્સ;

ડીએસપી ચિપ અનલlockક;

માઇક્રોચિપ એમસીયુ ક્રેક;

એટીએમઇએલ શ્રેણી એમસીયુ ક્રેક;

સાયપ્રસ ચિપ ડિક્રિપ્શન;

ફ્રિસ્કેલ આઈસી ક્રેક;

સિલિકોન આઈસી અનલlockક;

ટીઆઈ આઈસી કોડ નિષ્કર્ષણ;

એનએક્સપી મેકુ ક્રેક;

સેમસંગ ચિપ ક્રેક;

અલ્ટેરા આઇસી કોડ એક્સ્ટ્રેક્શન;

ડલ્લાસ એમસીયુ કોડ નિષ્કર્ષણ;

હોલ્ટેક આઇસી ક્રેક;

એસટીસી એમસીયુ આઈસી અનલlockક;

સિંકમોસ એમસીયુ ક્રેક;

વિનબોન્ડ આઈસી એટેક;

એસટી એમસીયુ કોડ એક્સ્ટ્રેક્શન;